Nolikums

Coca-Cola programmas  “Par aktīvu dzīvesveidu” konkursa nolikums

 

Mērķis

Veicināt un pilnveidot aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti visu iedzīvotāju vidū, atbalstot gan jaunus sportiskus pasākumus, gan jau tradicionālos sporta pasākumus, kuri ir paplašinājuši savu aktivitāšu loku vai mērogu.

 

Ideja

Apmācīt sporta pasākumu organizatorus visā Latvijā, tādā veidā sagatavojot viņus tautas sporta pasākumu vadīšanai un organizēšanai.

Konkursa kārtībā piešķirt 11 labākajiem pieteiktajiem sportiskajiem projektiem līdzfinansējumu Coca-Cola programmas “Par aktīvu dzīves veidu” ietvaros.

 

Uzdevumi

 • Veicināt sportiskas aktivitātes visu iedzīvotāju vidū, tādā veidā popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī izmantot sportiskas aktivitātes kā lielisku brīvā laika pavadīšanas iespēju;
 • Finansiāli atbalstīt tautas sporta pasākumus veselības nostiprināšanai un aktīvam dzīvesveidam;
 • Atbalstīt ilgtermiņa, uz vietējām tradīcijām balstītus pasākumus;
 • Veidot labas prakses pasākumu datu bāzi, balstoties uz programmā atbalstītajiem projektiem;
 • Pilnveidot sporta pasākumu organizatoru prasmes, strādājot komandā.

Dalībnieki

Latvijas novadu pašvaldību un pilsētu izglītības iestādes, sporta organizācijas un klubi, kas organizē sporta pasākumus, popularizējot aktīvu dzīvesveidu.

 

Pieteikumu iesniegšana

Projektus iesniedz:

 • Projektu iesniedz juridiskas personas: izglītības iestādes, sporta organizācijas un sporta klubi;
 • Projekts jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar konkursa pieteikuma formu (pielikums Nr.1);
 • Projektā iekļautā pasākuma norises laiks - 2016.gada februāris – 2016.gada 31.oktobris;
 • Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu, piekrīt, ka projekts tiek publicēts programmas “Par aktīvu dzīves veidu” interneta mājās lapā, kā arī piekrīt un neiebilst, ka viņu nosaukums (arī tieši iesaistīto fizisko personu vārds) un sniegtā informācija tiek izmantota publikācijām un citiem mērķiem, kas saistīti ar programmas “Par aktīvu dzīvesveidu” realizēšanu;
 • Konkursa dalībnieki, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, apliecina savas intelektuālās tiesības uz visu pieteikto projektu. Projekta iesniedzējs nedrīkst pārkāpt attiecināmos un spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī aizskart trešo personu ar likumu aizsargātās  tiesības. Tikai un vienīgi paši Konkursa dalībnieki ir pilnībā atbildīgi par jebkādām saistībām pret trešajām personām un/ vai jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas varētu pastāvēt vai rasties saistībā ar pieteikto projektu. Konkursa organizators nenes nekādu atbildību nedz par iesniegto projektu piederību, nedz saturu, nedz ar projektu saistītajām saistībām pret trešajām personām un/ vai trešo personu prasījumiem. Konkursa dalībnieki, iesniedzot projektu Konkursā, piekrīt bezstrīdus kārtībā atlīdzināt Konkursa organizatora izdevumus, ja tam tādi rastos no ar Konkursā iesniegto projektu saistītajām saistībām pret trešajām personām un/ vai trešo personu prasījumiem, vai šādu saistību un prasījumu apstrīdēšanas.

 

Programma “Par aktīvu dzīvesveidu” vadība

 • Programmas vadība - Latvijas Olimpiskā komiteja.
 • Programmas partneris - Coca-Cola Fonds.
 • Programmas projektu realizētāji - konkursa uzvarētāji.

 

Vērtēšanas kritēriji un kārtība

 

 • Pasākuma atbilstība konkursa mērķiem un uzdevumiem;
 • Pasākuma mērķauditorija;
 • Plānotais dalībnieku skaits (minimālais dalībnieku skaits - 500);
 • Pasākuma atbilstība un integrācija vietējā sabiedrībā;
 • Pieejamība;
 • Ilgtermiņa tradicionāls pasākums, kas papildināts ar jaunām idejām auditorijas palielināšanai;
 • Inovatīvi un jauni fiziskās aktivitātes pasākumi;
 • Pasākuma unikalitāte (“pievienotā vērtība”);
 • Pasākuma atspoguļošana masu medijos (komunikācijas plāns);
 • Pasākuma budžets (procentuālais organizatoru līdzfinansējums);
 • Līdzšinējā pieredze pasākumu organizēšanā un vadības kvalitāte; (iepriekšēja pasākumu organizēšanas pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību).

Katrs projekts tiek izvērtēts saskaņā ar augšminētajiem 11 vērtēšanas kritērijiem pēc punktu skalas (0-3), saskaitot iegūto punktu skaitu katram projektam atsevišķi.

 

Žūrijas komisija

Projektus vērtēs žūrijas komisija, kas sastāv no 7 dalībniekiem.

 

Žūrijas sastāvs:

Žūrijas komisijas vadītājs - Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers;

Latvijas Olimpiskās komitejas finanšu direktors Aldis Āboliņš;

Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis;

Coca-Cola Latvija pārstāve Dace Dricka;

LR Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Sporta departamenta direktors Edgars Severs;

Auditorfirmas “Ernst and Young” vadības konsultāciju departamenta direktore Renāte Strazdiņa;

Latvijas Pašvaldību Savienības pārstāvis Guntis Apīnis.

 

Uzvarētāji

Labākie projekti, kurus žūrijas komisija balsojot izvēlas no iegūto punktu reitingā augstāk ierindotajiem pieteikumiem, saņem līdzfinansējumu.

Apbalvoti tiks 11 projekti:

 • 1 (viens) projekts – 5000 EUR (dalībnieku minimālais skaits – 5000);
 • 2 (divi) projekti – katrs 3000 EUR (dalībnieku minimālais skaits – 1500);
 • 3 (trīs) projekti – katrs 2000 EUR (dalībnieku minimālais skaits – 1000);
 • 5 (pieci) projekti – katrs 1000 EUR (minimālais dalībnieku skaits – 500).

 

Konkursa norise

 

I kārta – Projektu iesniegšana

Līdz 2016. gada 15. janvārim pretendenti iesniedz attiecīgajā pašvaldībā saskaņotu projekta pieteikumu. Pieteikuma forma jāsūta uz e-pastu .

(rūpējoties par dabu, papīra formas pieteikumi netiks pieprasīti).

 

Pirmajā kārtā pieteikumu iesniegušie pretendenti, kuru pieteikumi pilnībā atbildīs vērtēšanas kritērijiem, ne vēlāk kā līdz 19.janvārim tiks uzaicināti piedalīties konkursa II kārtā.

 

II kārta – Projektu prezentācija

2016. gada 22. janvārī pretendenti detalizētāk prezentē pieteikto pasākumu Konkursa žūrijai.

Konkursa uzvarētājus – 11 labākos projektus, kam tiks nodrošināts līdzfinansējums, nosaka žūrijas komisijas balsojums.

Labāko projektu paziņošana un apbalvošanas ceremonija notiks 2016. gada 28. janvārī, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīgā.